CSR & ACTIVITIES
แพรกษา อินดัสเทรียลล์ร่วมสนับสนุนอาหาร ณ ศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองแพรกษา

แพรกษา อินดัสเทรียลล์โดย บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ร่วมบริจาคอาหารกล่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ณ ศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองแพรกษา ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2564 เป็นเวลา 5 วัน วันละ 100 กล่อง

แพรกษา อินดัสเทรียลล์ร่วมสนับสนุนอาหาร ณ ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลแพรกษา

แพรกษา อินดัสเทรียลล์โดย บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ร่วมบริจาคอาหารกล่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ณ ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลแพรกษา ระหว่างวันที่ 25 - 27 และ 30 สิงหาคม 2564 เป็นเวลา 4 วัน วันละ 150 กล่อง

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการแพรกษา อินดัสเทรียลล์

เมื่อวันที่ 22-25 ธันวาคม 2562 ทางโครงการได้มีการจัดกิจกรรม Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้คนในชุมชนรับรู้ถึงการเข้ามาทำกิจกรรมเพื่อชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน, ให้ความรู้ในด้านโภชนาการที่เกี่ยวกับความต้องการพลังงานจากอาหารใน 1 วันในแต่ละช่วงอายุ และให้ความรู้ในเรื่องของการแยกขยะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่เทศบาลตำบลแพรกษา, โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา, โรงเรียนแพรกษาวิทยา และโรงเรียนวัดแพรกษา

พิธีลงเข็มฤกษ์เสาเอก งานก่อสร้างสะพาน

คุณขจร เจียรวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นประธานในพิธีลงเข็มฤกษ์เสาเอก งานก่อสร้างสะพาน เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการแพรกษา อินดัสเทรียลล์ จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ 650 ไร่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา อินดัสเทรียลล์

ประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา อินดัสเทรียลล์ โดยกำหนดเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ในท้องที่ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มบริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา นำทีมงานพนักงานบริษัทเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (สถานตากอากาศบางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

พิธีบวงสรวงเปิดหน้าดินเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 คุณขจร เจียรวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานพิธีบวงสรวงเปิดหน้าดิน เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการแพรกษา อินดัสเทรียลล์ จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่โครงการประมาณ 650 ไร่ มูลค่าโครงการกว่า 5,000  ล้านบาท โดยร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ แพรกษา อินดัสเทรียลล์ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1) เมื่อเดือน มีนาคม 2560 และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงาน และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้ง 2 ครั้ง โครงการแพรกษา อินดัสเทรียลล์ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา (EIA Environment Impact Assessment Report) ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิเศษสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ เมษายน 2561  ซึ่งมีมติเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

พิธีลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 โครงการแพรกษา อินดัสเทรียลล์ ได้ทำพิธีลงนามสัญญาร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานใหม่ของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ  ด้วยการบริหารและการจัดการแบบ One Stop Service ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และออกแบบโครงการโดยยึดหลักการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มุ่งสร้างความสมดุลของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีรากฐานจากค่านิยม 3 ประโยชน์ ที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม และบริษัท

Load More